Zásady zpracování osobních údajů

Společnosti PEKK Consulting s.r.o. se sídlem Pod Špičákem 363, 468 41  Tanvald, 
IČ 07631961, DIČ CZ07631961 
zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 304433/MSPH

1.   PEKK Consulting s.r.o. může být na základě objednávky a smlouvy zpracovatelem osobních údajů předaných klientem ve smyslu platných právních předpisů, zejména Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění (dále jen „  Nařízení“).     
2.   Klient odesláním dotazu či objednávky dle Obchodních podmínek prohlašuje, že osobní údaje předané PEKK Consulting s.r.o. za účelem plnění smlouvy jsou úplné a správné a vyjadřuje svůj souhlas s jejich zpracováním.     

3.   PEKK Consulting s.r.o. je správcem osobních údajů klientů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). PEKK Consulting s.r.o. se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejména GDPR.    

4.   PEKK Consulting s.r.o. jako zpracovatel zpracovává osobní údaje pouze na základě doložených pokynů kliente (vč. předání údajů do třetích zemí a mezinárodním organizacím). Výjimkou jsou pouze případy, kdy jsou určité povinnosti zpracovateli uloženy přímo právním předpisem.    

5.   Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.    

6.   Při objednávce mohou být vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa, kontakt, CV, jazyková úroveň). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky kliente a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi PEKK Consulting s.r.o. a klientem.     

7.   Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem PEKK Consulting s.r.o. dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem PEKK Consulting s.r.o. je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.    

8.   V případě, že PEKK Consulting s.r.o. využívá služeb subdodavatelů, pak má s takových subdodavatelem uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které subdodavatel odpovídá za řádné zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového perimetru, a tedy nese vůči Klientovi přímou odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních údajů.    

9.   PEKK Consulting s.r.o. zajistí, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti.

10.   PEKK Consulting s.r.o. neodpovídá za porušení platných právních předpisů ve vztahu k osobním údajům, ke kterému došlo na straně kliente, ani za plnění povinností kliente jako správce osobních údajů dle platných právních předpisů. V případě, že pokyn kliente jako správce bude dle názoru PEKK Consulting s.r.o. odporovat platným právním předpisům v oblasti ochrany osobních údajů, je PEKK Consulting s.r.o. oprávněn splnění takového pokynu odepřít a kliente o této skutečnosti informuje.     

11.   PEKK Consulting s.r.o. ukládá osobní údaje Klienta po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a Klientem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.    

12.   Klient nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany PEKK Consulting s.r.o. plnit.    

13.   PEKK Consulting s.r.o. je oprávněn předat poskytnuté osobní údaje třetím stranám za účelem plnění smlouvy dle vlastního uvážení, a zavazuje se zajistit dodržování platných právních předpisů a mlčenlivosti ve stejném rozsahu, k jakému je sám dle smlouvy zavázán.     

14.   Zájemce o využívání služeb Poskytovatele vyplněním kontaktního formuláře:    
14.1.     souhlasí s použitím svých osobních údajů pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení, reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany Poskytovatele a zároveň    
14.2.    prohlašuje, že zasílání informací dle bodu 1.11.1 nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb. ve znění novel, neboť zájemce se zasílám informací dle bodu 1.11.1 ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasí.    
14.3.   Souhlas dle tohoto odstavce může zájemce kdykoli písemně odvolat na info@pekkconsulting.cz    

15.   PEKK Consulting s.r.o. přijme všechna bezpečnostní, technická, organizační a jiná opatření požadovaná v čl. 32 Nařízení, přitom přihlédne ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze zpracování, rozsahu zpracování, kontextu zpracování a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob.     

16.    Tyto podmínky pozbývají platnosti uplynutím doby uvedené v čl. 1.6 a čl. 2.7 těchto podmínek.    

17.   Klient souhlasí s těmito podmínkami odesláním dotazu nebo objednávky. Tímto potvrzuje, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi vyjadřuje svůj souhlas, a že je v celém rozsahu akceptuje.    

18.    PEKK Consulting s.r.o.je oprávněn tyto podmínky změnit. PEKK Consulting s.r.o.je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách.    

19.   Kontaktní údaje Poskytovatele ve věcech týkajících se těchto podmínek: info@pekkconsulting.cz    

20.   Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.