Všeobecné obchodní podmínky

Ing. Petra Kennedy, se sídlem Pod Špičákem 363, 468 41  Tanvald,  IČO: 9644261, DIČ CZ8761084915, zapsaná Živnostenském rejstříku

1  Úvodní ustanovení
1.1 Ing. Petra Kenedy (dále jen Dodavatel) je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění a za tímto účelem vydává tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky). 

1.2 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech smluv mezi Dodavatelem a objednatelem (dále jen Smluvní strany) a jejich účelem je úprava práv a povinností Smluvních stran při plnění Předmětu smlouvy 

1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě individuálně. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek. 

1.4 Tyto Podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách  www.pekkconsulting.cz a umístěním na viditelném místě v provozovně Dodavatele. Dodavatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky měnit. 

1.5 Další vztahy mezi Dodavatelem a objednatelem, které nejsou těmito Podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

2   Výklad použitých pojmů
2.1 Kromě pojmů uvedených v občanském zákoníku se pro účely těchto Podmínek rozumí: 

2.2 Objednatel – jakákoli fyzická nebo právnická osoba 

2.3 Dodavatel –Ing. Petra Kennedy, fyzická osoba se sídlem na adrese Pod Špičákem 363, 468 41  Tanvald 

2.4 Smlouva – Smlouva o poskytování IT služeb, Smlouva o dílo, Smlouva o obchodní spolupráci, nebo jiné smlouvy o zajištění různé agendy či dalších služeb

 

3   Předmět plnění
3.1 Předmětem plnění je závazek Dodavatele jako zhotovitele provést svým jménem, na své náklady a za podmínek daných smlouvou a těchto Obchodních podmínek dílo specifikované ve smlouvě a předat je Objednateli, a závazek Objednatele dílo převzít, užívat je v souladu se smlouvou a zaplatit Dodavateli odměnu sjednanou ve smlouvě nebo dle těchto Obchodních podmínek.    

3.2  Smluvní strany se dohodly, že Předmět plnění 

3.2.1 Bude mít vlastnosti dle smlouvy a těchto Obchodních podmínek 

3.2.2 Bude odpovídat běžným standardům

 

4   Objednávka služeb
4.1 Objednávka může být Dodavateli doručena následujícími způsoby: 

4.1.1 Písemnou formou (poštou, e-mailem, webový formulář) 

4.1.2 Telefonicky nebo ústně 

4.1.3 Jako příloha smlouvy o poskytování IT služeb 

4.2 Objednávka zákazníka musí obsahovat: 

4.2.1 Obchodní název firmy, sídlo, IČO, případně DIČ, kontakt (telefon, nebo e-mailovou adresu) u právnických osob a jméno a příjmení, bydliště, kontakt (telefon nebo e-mailovou adresu) u fyzických osob 

4.2.2 Přesný popis objednávané služby nebo služeb 

4.2.3 Adresu místa dodání zboží nebo služby, v případě neuvedení této adresy bude za místo dodání považována adresa sídla firmy, resp. bydliště. 

4.2.4 Termín dokončení a důležitost požadavku 

4.2.5 Jméno zodpovědné osoby k převzetí zboží nebo kontaktní osoby, v případě odběru služeb 

4.3  Nebude-li objednávka obsahovat předchozí náležitosti, je neúplná a Dodavatel není povinen ji přijmout. 

4.4  Po obdržení kompletní objednávky a upřesnění data dodání Dodavatel navštíví objednatele v sídle firmy nebo v místě bydliště, pokud není stanoveno jinak a začne pracovat na objednávce.

 

5   Uzavření a zánik smlouvy
5.1  K uzavření smlouvy dochází: 

5.1.1  Podpisem smlouvy oběma smluvními stranami 

5.1.2  Akceptací úplné objednávky ze strany Dodavatele 

5.1.3  Faktickým počátkem plnění ze strany Dodavatele na základě objednávky Objednatele, pokud Dodavatel tuto objednávku písemně nezrušil 

5.2  Kterákoli smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy u důvodu podstatného porušení smlouvy druhou ze smluvních stran. Za podstatné důvody se považují: 

5.2.1 Prodlením Objednatele s úhradou ceny nebo vyúčtované zálohy na odměnu delší než 14 dní 

5.2.2 Prodlením Objednatele s poskytnutím součinnosti, zejména s dodáním potřebných podkladů k Předmětu plnění dle smlouvy delší než 14 dní 

5.2.3 Důvodné pochybnosti Dodavatele o platební schopnosti Objednatele 

5.3  Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve smlouvě. 

5.4  V případě zániku smlouvy před dokončením jejího plnění vzniká Dodavateli nárok na úhradu části ceny v takové výši, která odpovídá vykonané práci od počátku zahájení do okamžiku odstoupení od smlouvy. 

5.5  Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu s výpovědní dobou v délce 60 kalendářních dní ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně nebo ode dne, kdy se nezdařilo doručení na adresu uvedenou ve smlouvě.

 

6   Předání a převzetí Předmětu plnění
6.1  Dodavatel se zavazuje poskytnout objednateli plnění dle smlouvy řádně a včas. Objednatel se zavazuje plnění převzít v souladu s podmínkami stanovenými smlouvou a těmito Obchodními podmínkami a zaplatit za něj odměnu dle smlouvy. Dodavatel si vyhrazuje právo předat Předmět plnění před datem sjednaným ve smlouvě. 

6.2  Pokud Objednatel nedodá vhodné podklady ke zpracování Předmětu plnění dle dohody, prodlužuje se termín dodání o prodlení dodání vhodných podkladů Objednatelem, nejdéle však o 14 kalendářních dní. Pokud Objednatel nedodá potřebné podklady ani po 14 kalendářních dnech, Dodavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy. 

6.3  Převzetí Předmětu plnění bude písemně potvrzeno. V potvrzení o převzetí se uvádí termín převzetí, potvrzení o kontrole Předmětu plnění a případné vady. Pokud Objednatel převzetí Předmětu plnění nepotvrdí, považuje se předané dnem předání bez vad. 

6.4  Způsob předání si Smluvní strany určí dohodou. 

6.5  Pokud si Objednatel Předmět plnění nepřevezme do 7 kalendářních dní od vyzvání, považuje se Předmět plnění za převzatý bez vad po vypršení 7 denní lhůty.

 

7   Cena služeb a platební podmínky
7.1  Cena služeb je stanovena dle aktuálního ceníku Dodavatele nebo dle individuální cenové nabídky. V případě uzavření kupní smlouvy je kupní cena specifikována dle smluvních ujednání. 

7.2  Pro upřesnění ceny a specifikace Předmětu plnění je objednatel oprávněn si vyžádat závaznou cenovou nabídku (dále jen „Nabídka“), jejíž platnost je 5 pracovních dnů ode dne vystavení, není-li uvedeno jinak. 

7.3  Případné slevy a přirážky jsou ovlivněny množstvím poskytnutých služeb, vzdáleností Místa plnění od sídla společnosti a prodlením při úhradě kupní ceny.

7.4  Cena služeb je sjednána ve smlouvě, stanovená podle platných ceníků či navržená individuálně podle konkrétního obchodního případu.             

7.5   Ceny služeb se mohou měnit jednou ročně vždy k 1. lednu. 

7.6   Pro upřesnění ceny a specifikace Předmětu plnění je objednatel oprávněn si vyžádat závaznou cenovou nabídku (dále jen „Nabídka“), jejíž platnost je 5 pracovních dnů ode dne vystavení, není-li uvedeno jinak. 

7.7   Případné slevy a přirážky jsou ovlivněny množstvím poskytnutých služeb, vzdáleností Místa plnění od sídla společnosti a prodlením při úhradě kupní ceny.

7.8   Cena služeb nezahrnuje: 

7.8.1 Další řádně prokázané hotové výdaje spojené s plněním povinností dle smlouvy včetně cestovních nákladů mimo sídlo Dodavatele do 10km. Při vzdálenosti nad 10km bude objednateli účtováno cestovné ve výši 10Kč/km, účtováno za každý ujetý km od sídla Dodavatele.  

7.9   V případě realizace víceprací budou tyto fakturovány podle platného ceníku Dodavatele. Vícepráce se dělí následovně: 

7.9.1 Vynucené – pokud se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy Smluvním stranám známy a nezavinil je Dodavatel 

7.9.2 Vyžádané – pokud se objednatel dohodne s Dodavatelem na realizaci prací, které nejsou zahrnuty ve smlouvě 

7.10  Více budou specifikovány v seznamu víceprací a odeslány k odsouhlasení Objednateli s tím, že vynucené vícepráce je Dodavatel oprávněn realizovat i bez souhlasu Objednatele a vzniká mu nárok na odměnu po odeslání seznamu víceprací, jehož součástí je specifikace a cena těchto víceprací 

7.11   Termín dodání Předmětu plnění se prodlouží o dobu, která je nutná pro provedení víceprací.

 

8   Platební podmínky
8.1  Sjednaná cena bude Dodavateli uhrazena na základě daňového dokladu vydaného Dodavatelem. 

8.2  Objednatel je povinen uhradit kupní cenu za dodané zboží bezhotovostním převodem na účet Dodavatele dle daňového dokladu nejpozději do data splatnosti.

8.3  Kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem prokazatelného připsání příslušné částky na účet Dodavatele, který je uveden na daňovém dokladu. 

8.4  Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den předání Předmětu plnění dle smlouvy. 

8.5  Úpravy platebních podmínek nad rámec Podmínek jsou písemně uvedeny v kupní smlouvě uzavřené mezi Dodavatelem a objednatelem. V případě, že objednatel prodlévá s úhradou kupní ceny, ztrácí smluvní výhody a je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši přesně specifikovanou kupní smlouvou, nejníže však ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

8.6  V případě přepracování Předmětu plnění v jeho finální fázi z důvodu zaviněného objednatelem bude k odměně připočítána přirážka ve výši 50% původně sjednané ceny. 

8.7   Při trvajícím a opakovaném porušování platební kázně objednatelem má Dodavatel právo požadovat úhradu služeb a pozastavit provádění veškerých činností včetně předání Předmětu plnění, dokud nebudou všechny pohledávky uhrazeny.

9   Reklamace a uplatnění vad
9.1  Objednatel je povinen při převzetí zajistit kontrolu Předmětu plnění, jeho funkčnost a kompletnost. Zjevné vady je objednatel povinen reklamovat písemně ihned, nejpozději však do dvou pracovních dní od převzetí služby. Pokud Objednatel neuplatní vady poskytnutého plnění do dvou pracovních dní, pak se má za to, že plnění Dodavatele je bez vad.  

9.2   Reklamace se nevztahuje na změny na Předmětu plnění realizované objednatelem a na vady tímto jednáním způsobené. 

9.3    Dodavatel neodpovídá za vady, které byly způsobeny nesprávným používáním a za vady, které byly způsobeny okolnostmi, které není možné odvrátit. 

9.4   Dodavatel se zavazuje nahlášené vady odstranit v přiměřené lhůtě, s ohledem na náročnost souvisejících prací, nejvíce však následovně: 

9.4.1  Kritické vady odstraní do jednoho pracovního dne 

9.4.2  Vysoce důležité vady do dvou pracovních dní 

9.4.3  Středně důležité vady do pěti pracovních dní 

9.4.4  Málo důležité vady do deseti pracovních dní

 

10   Odpovědnost
10.1  Dodavatel neodpovídá za nesplnění jakékoli povinnosti, které bylo způsobeno překážkou, která nezávisela na jeho vůli a kterou nebylo možné očekávat v době uzavření smlouvy. 

10.2  Dodavatel neodpovídá za škodu způsobenou na Předmětu plnění dle smlouvy nebo jeho vadami vycházejícími z nesprávných nebo neúplných informací předložených objednatelem, užitím Předmětu plnění osobou odlišnou od objednatele nebo jiným způsobem v rozporu se smlouvou a těmito Obchodními podmínkami.

 

11   Obchodní tajemství
11.1   Smluvní strany se zavazují k mlčenlivosti, která se vztahuje na podmínky ujednané ve smlouvě, Obchodních podmínkách či jsou s těmito spojené, a dále na informace či know-how, které se dozví v průběhu plnění povinností dle smlouvy a které nejsou běžně dostupné. Tyto informace mohou být poskytnuty ústně, písemně nebo elektronicky a podle §540 OZ se považují za Obchodní tajemství. Pokud těmto podmínkám neodpovídají, pak se považují za důvěrné podle §1740 OZ a to s veškerými právními důsledky.

11.2   Důvěrné informace jsou Smluvními stranami poskytnuty pouze za účelem plnění povinností dle smlouvy,  těchto Obchodních podmínek a vzájemné obchodní spolupráce. 

11.3   Smluvní strany jsou povinny: 

11.3.1 S důvěrnými informacemi nakládat přísně důvěrně a nevyšším možným způsobem je chránit, zdržet se jejich zpřístupnění nebo sdělení třetí osobě 

11.3.2 Důvěrné informace používat výhradně za účelem daným odstavcem 11.2.

 

12   Smluvní pokuty     

12.1  Objednatel zaplatí Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý den prodlení úhrady sjednané ceny. 

12.3  Splatnost smluvních pokut je 14 kalendářních dní. 

12.4  Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Dodavatele požadovat náhradu škody způsobenou porušením povinnosti, se kterou pokuta souvisí.

 

13   Závěrečná ustanovení
13.1  Veškeré změny, které jsou v rozporu s těmito Obchodními podmínkami, musí být vyjádřeny písemně a podepsány oběma smluvními stranami. 

13.2  Pokud se některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek nebo smlouvy stane neplatným nebo nevynutitelným, pak tato neplatnost, příp. nevynutitelnost neovlivňuje platnost a vynutitelnost zbývajících ustanovení. V tomto případě smluvní strany nahradí nevyhovující ustanovení platným a vynutitelným. 

13.3  Tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v češtině a angličtině. V případě sporu mají přednost ustanovení české verze Obchodních podmínek, stejně jako jakýchkoli dalších dokumentů zpracovaných Dodavatelem. 

13.4  Objednatel bere na vědomí, že některé služby Dodavatele mohou být poskytovány pouze v angličtině. Seznam služeb, které nejsou dostupné v češtině, poskytne Dodavatel na písemnou žádost. 

13.5  Ostatní blíže nespecifikovaná práva a povinnosti obou smluvních stran se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku ve znění platném v době uzavření smluvního vztahu. 

13.6  Tyto Obchodní podmínky se řídí právem České republiky a Smluvní strany podléhají jurisdikci soudů České republiky.

Konzultujte svůj projekt ještě dnes!

Rychlý kontakt

Telefon

776 535 556

Kde nás najdete

Pod Špičákem 363

Tanvald

okr. Jablonec n/N

Fakturační údaje

Ing. Petra Kennedy

 09644261

Zapsaná v Živnostenském rejstříku, sp. značka ZIV/1163/2020/Ra