Zásady zpracování osobních údajů

Ing. Petra Kennedy, se sídlem Pod Špičákem 363, 468 41  Tanvald,  IČO: 9644261, DIČ CZ8761084915, zapsaná Živnostenském rejstříku

1.   Ing. Petra Kennedy může být na základě objednávky a smlouvy zpracovatelem osobních údajů předaných klientem ve smyslu platných právních předpisů, zejména Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění (dále jen „  Nařízení“).     

2.   Klient odesláním dotazu či objednávky dle Obchodních podmínek prohlašuje, že osobní údaje předané Ing. Petře Kennedy za účelem plnění smlouvy jsou úplné a správné a vyjadřuje svůj souhlas s jejich zpracováním.     

3.   Ing. Petra Kennedy je správcem osobních údajů klientů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Ing. Petra Kennedy se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejména GDPR.    

4.   Ing. Petra Kennedy jako zpracovatel zpracovává osobní údaje pouze na základě doložených pokynů kliente (vč. předání údajů do třetích zemí a mezinárodním organizacím). Výjimkou jsou pouze případy, kdy jsou určité povinnosti zpracovateli uloženy přímo právním předpisem.    

5.   Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.    

6.   Při objednávce mohou být vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa, kontakt, CV, jazyková úroveň). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky kliente a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Ing. Petrou Kennedy a klientem.     

7.   Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Ing. Petry Kennedy dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Ing. Petry Kennedy je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.    

8.   V případě, že Ing. Petra Kennedy využívá služeb subdodavatelů, pak má s takových subdodavatelem uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které subdodavatel odpovídá za řádné zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového perimetru, a tedy nese vůči Klientovi přímou odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních údajů.    

9.  Ing. Petra Kennedy zajistí, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti.

10.  Ing. Petra Kennedy neodpovídá za porušení platných právních předpisů ve vztahu k osobním údajům, ke kterému došlo na straně kliente, ani za plnění povinností kliente jako správce osobních údajů dle platných právních předpisů. V případě, že pokyn kliente jako správce bude dle názoru Ing. Petry Kennedy odporovat platným právním předpisům v oblasti ochrany osobních údajů, je Ing. Petra Kennedy oprávněna splnění takového pokynu odepřít a kliente o této skutečnosti informuje.     

11.   Ing. Petra Kennedy ukládá osobní údaje Klienta po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a Klientem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.    

12.   Klient nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze stranyIng. Petry Kennedy plnit.    

13.   Ing. Petra Kennedy je oprávněna předat poskytnuté osobní údaje třetím stranám za účelem plnění smlouvy dle vlastního uvážení, a zavazuje se zajistit dodržování platných právních předpisů a mlčenlivosti ve stejném rozsahu, k jakému je sám dle smlouvy zavázán.     

14.   Zájemce o využívání služeb Poskytovatele vyplněním kontaktního formuláře:    

14.1.     souhlasí s použitím svých osobních údajů pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení, reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany Poskytovatele a zároveň    

14.2.    prohlašuje, že zasílání informací dle bodu 14.1 nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb. ve znění novel, neboť zájemce se zasílám informací dle bodu 14.1 ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasí.    

14.3.   Souhlas dle tohoto odstavce může zájemce kdykoli písemně odvolat na info@dobrejnapad.cz    

15.   Ing. Petra Kennedy přijme všechna bezpečnostní, technická, organizační a jiná opatření požadovaná v čl. 32 Nařízení, přitom přihlédne ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze zpracování, rozsahu zpracování, kontextu zpracování a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob.     

16.   Klient souhlasí s těmito podmínkami odesláním dotazu nebo objednávky. Tímto potvrzuje, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi vyjadřuje svůj souhlas, a že je v celém rozsahu akceptuje.    

17.    Ing. Petra Kennedy je oprávněna tyto podmínky změnit. Ing. Petra Kennedy je povinna bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách.    

18.   Kontaktní údaje Poskytovatele ve věcech týkajících se těchto podmínek: info@dobrejnapad.cz    

19.   Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.ladu se smlouvou a zaplatit Dodavateli odměnu sjednanou ve smlouvě nebo dle těchto Obchodních podmínek.

Konzultujte svůj projekt ještě dnes!

Rychlý kontakt

Telefon

776 535 556

Kde nás najdete

Dobrej Nápad

Pod Špičákem 363

Tanvald

okr. Jablonec n/N

Fakturační údaje

Ing. Petra Kennedy

 09644261

Zapsaná v Živnostenském rejstříku, sp. značka ZIV/1163/2020/Ra